Co je radon a proč se měří?

Radon je radioaktivní plyn přirozeně se vyskytující ve složkách životního prostředí, vznikající přeměnou radia. Přísun radonu z podloží do objektu je ovlivňován rychlostí difúze tohoto plynu přes materiál kontaktních konstrukcí stavby a dále konvekcí, nasáváním radonu podtlakem v budově, který vzniká v případě, že je teplota uvnitř stavby vyšší než teplota venkovní, tzv. komínový efekt. Tento efekt je významný především v zimní topné sezóně. Radon se může do objektu dostávat také rozpuštěný ve studniční vodě a uvolňovat se při sprchování. Uvolňování radonu při sprchování často nepředstavuje zvýšené riziko ozáření, jelikož se jedná o krátkodobou činnost a radon je pak rychle z místnosti odvětrán. Výsledná objemová aktivita radonu v objektu závisí významně na rychlosti přísunu radonu z podloží, popřípadě ze stavebních materiálů, intenzitě větrání a radioaktivní přeměně atomů radonu.

Přírodní radioaktivita a problematika radonu

Obavy obyvatelstva z radioaktivity jsou dnes soustředěny zejména na umělé zdroje záření, zvláště na jaderná zařízení. Většina lidí ani netuší, že zdaleka největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji přírodními (viz následující obrázek).

Měření radonu v interiérech staveb

měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby.

Radonový index pozemku

stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 zákona č. 263/2016 Sb (atomový zákon).